INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych danych osobowych uczniów i pracowników jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 67 283 11 38

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczniów, pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku szkolnego zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c) i d) RODO oraz odpowiednimi przepisami; dane osobowe pracowników będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b) RODO oraz odpowiednimi przepisami.

 5. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. (Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).

 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza administrator oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Podanie danych osobowych uczniów przez rodziców/prawnych opiekunów jest niezbędne do wypełnienia obowiązku szkolnego; podanie danych osobowych przez pracowników jest niezbędne do zawarcia stosunku pracy; nie podanie danych osobowych może skutkować odpowiednio nie przyjęciem do szkoły lub skreśleniem z listy uczniów, a w przypadku kandydatów na pracowników i pracowników niepodanie danych osobowych może skutkować nie podpisaniem umowy o stosunku pracy lub jej zerwaniem

 2. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.