Sprawozdanie z podsumowania innowacji pedagogicznej „ Otwórzmy pudełko zwane wyobraźnią - integracja przez sztukę”.

Dnia 26 lutego 2016 roku Młodzieżowy Dom Kultury w Pile odbyło się uroczyste podsumowanie innowacji pedagogicznej „ Otwórzmy pudełko zwane wyobraźnią-integracja przez sztukę”. W uroczystości wzięli udział uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Eligiusz Komarowski członek Zarządu Powiatu w Pile, Grażyna Wolska z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Henryk Liszkiewicz wizytator Delegatury w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Romuald Burczyk Prezes Bizness Communication Group Piła, Ewa Czajka Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, Zdzisława Kępczyńska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach, Anna Kałka Edukator Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile, Ilona Gronowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile, Sabina Michniewicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Katarzyna Maruda Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile, Beata Balcerowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pile, Urszula Mrall Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Jan Balcerzak- PTTK Piła, Magdalena Michałek członek Zarządu Rady Rodziców w Kaczorach, Ewa Barteńka kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzadkowie oraz młodzież ze szkół pilskich i uczestnicy WTZ-ów.

Autorki innowacji, Panie Joanna Stachowiak Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Małgorzata Plata z Nadleśnictwa w Kaczorach, Barbara Rutkowska nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kaczorach, przedstawiły zamierzenia, sposoby realizacji oraz efekty innowacji.

Mottem przewodnim wspólnych działań były słowa p. profesor Ireny Wojnar:

 

Sztuką są oczywiście dzieła czy wytwory artystyczne, ale sztuką jest również swoiste działanie o charakterze ekspresyjnym czy twórczym, działanie potwierdzające obecność ludzkich przeżyć i problemów, stosunek człowieka do świata i do innych ludzi.”

 Autorki innowacji powiedziały m. in.:

Wcześniej podejmowałyśmy już różne wspólne akcje, które miały na celu integrację uczniów obu szkół, nigdy jednak nie miały one charakteru tak kompleksowego i zakrojonego na taką skalę. Wiedziałyśmy, jak trudno przełamać bariery dzielące uczniów. Posłużyłyśmy się sztuką , która daje nieograniczone możliwości kreacji, by dotrzeć do tego zakresu wrażliwości naszych wychowanków, która pozwoliła na trwałą zmianę ich podejścia do osób mających różnorodne problemy, jak również do sztuki. Dzięki podjętym działaniom nasi wychowankowie stali się dla siebie równorzędnymi parterami, mogącymi w przyszłości współpracować ze sobą na różnych płaszczyznach. W związku z tym, że dzieci interesują się światem przyrody, częstym tematem ich prac były zwierzęta, rośliny, ekologia. Po pierwszych próbach oraz widocznym zainteresowaniu uczniów tym rodzajem współpracy stworzyłyśmy programy zajęć , który obejmował wiadomości i umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki oraz przyrody. Ze względu na specyfikę placówek pewne zagadnienia programowe były realizowane odrębnie.

W trakcie zajęć wykorzystywałyśmy m.in. aktywizujące metody pracy : dramę, burzę mózgów, metodę projektu i inscenizacji. Metodyka pracy była dostosowana do możliwości i aspiracji uczniów.

Jeśli chodzi o aspekt organizacyjny, to połączenie działań dwóch placówek oświatowych oraz Centrum Edukacji Leśnej w Kalinie , które podlega Nadleśnictwu Kaczory, wymagało dostosowania planów pracy w tych jednostkach. Wspólne spotkania w różnych miejscach spowodowało również wyzwania logistyczne.

 

Cele innowacji zostały osiągnięte.

 

Cel główny:

- Nastąpiła integracja uczniów z normą intelektualną z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współpracę przy tworzeniu i poznawaniu różnorodnych rodzajów sztuki.

 

Osiągnięte cele szczegółowe:

 • udoskonalono podstawowe umiejętności współpracy w zespole;
 • przełamano bariery dzielące uczniów w normie intelektualnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • udoskonalono i poszerzono wiedzę dotyczącej różnych dziedzin sztuki;
 • wyzwolono kreatywności w uczniach ;
 • przełamano stereotyp, że rozumienie sztuki jest trudne ;
 • zachęcono uczniów do większego zaangażowania w poznawanie różnych dziedzin sztuki;
 • twórczo wykorzystano zdobyte w trakcie zajęć wiadomości i umiejętności

Efekty.

Uczniowie:

 • poznali się i nawiązali współpracę poprzez wspólne poznawanie i doświadczanie sztuki;
 • zrozumieli swoje problemy i nauczyli się je przezwyciężać;
 • sztuka stała się im bliższa i bardziej zrozumiała;
 • powstało wiele interesujących prac plastycznych, utworów poetyckich, prezentacji multimedialnych, scenariuszy inscenizacji, fotografii, filmów;

Sposób realizacji.

Uczniowie podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów utrwalili oraz poszerzyli swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin sztuki : poezji, plastyki, muzyki. Następnie wykorzystali wiadomości do tworzenia własnych utworów, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, scenariuszy inscenizacji.

Podstawowe zajęcia odbywały się ze względów organizacyjnych odrębnie w macierzystych placówkach. Po każdym cyklu zajęć , który kończył się wykonaniem określonej pracy, uczniowie spotykali się by omówić proces powstawania dzieł i przygotować się do następnego zadania.

Zajęcia były prowadzone w ramach art. 42 KN

        Opracowanie dokumentacji- sierpień 2014 r.

Zatwierdzenie innowacji przez rady pedagogiczne szkół- wrzesień 2014

Podjęte działania:

- 12 XI 2014 r. Opracowanie scenariusza do wybranego utworu Stanisława Lema.

- 26 XI 2014 r. Jesienne utwory poetyckie.

- 3 XII 2014 r. Spotkanie integracyjne w ZSS w Rzadkowie w ramach Rajdu Mikołajkowego.

- 17 XII 2014 r. Świąteczne życzenia dla uczniów ZSS w Rzadkowie

- 9 I 2015 r. Wiersze o zimie.

- 16 I 2015 r. Przygotowanie utworów poetyckich na konkurs literacki,, Oda magii świata do magii słowa”.

- 6 II 2015 r. Spotkanie w CEL : ,, Ballada o drewnie”, drama , film.

- 12 II 2015 r. ,, Magia teatru” – wyjazd na spektakl teatralny do Piły.

- 17 III 2015 r. Ogłoszenie wyników konkursu literackiego ,, Od magii świata do magii słowa”

- 20 III 2015 r. Witamy wiosnę zdrowo i radośnie- wspólne przygotowanie wiosennych sałatek, wiosenne plakaty.

- 10 IV 2015 r. Konkurs szybowcowy w ZSS w Rzadkowie w ramach rajdu rowerowego ,,Szlakiem Bohatera Janiny Lewandowskiej”; orgiami.

- 22 IV 2015 r. Ogłoszenie konkursu kaligraficznego,, Ojczyzna – polszczyzna”.

- 12 V 2015 r. Projekty kostiumów do przedstawienia ,, Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał”.

- 22 V 2015 r. Poetycki opis przyrody.

10 VI 2015 r. Teatr Marionetek- scenariusze przedstawień ,, Bezpieczne wakacje”.

- 17 VI 2015 r. ,, Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał” – przygotowanie scenografii oraz muzyki.

- 23 VI 2015 r. ,, Mam talent” – prezentacje artystyczne uczestników innowacji oraz spotkanie integracyjne.

- 29X 2015 r. ,, Co jeden mały listek może dać drugiemu...” dyskusja na temat- Jak możemy sobie nawzajem pomóc, czy jesteśmy sobie potrzebni: wspólne czytanie, wykonanie jesiennych kanapek, taniec.

- 26 XI 2015 r. „ Herbatka u hrabiny” – spotkanie andrzejkowe w pałacu w Rzadkowie, sposoby parzenia herbaty, gatunki herbaty, wróżby andrzejkowe, historia i tajemnice rzadkowskiego pałacu i parku.

- 4 XII 2015 r. XIII Rajd Mikołajkowy do Rzadkowa- spotkanie integracyjne, wspólne wyjście na roraty, przekazanie prezentów.

- XII 2015 r. Akcja charytatywna w Szkole Podstawowej w Kaczorach „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem- podziel się prezentem”

- XII 2015 r. Świąteczne życzenia od uczniów ZSS dla nas, wykonanie kartek pocztowych i wysłanie życzeń do ZSS w Rzadkowie

- XII Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników.

- 5 II 2016 r. Warsztaty plastyczne- zaproszenia na podsumowanie innowacji.

 

 Uczestnicy: uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Kaczorach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie. Grupy uczniów liczyły od 12 do 45.

Oprócz metodycznych informacji dotyczących teorii innowacyjności pracy pedagogicznej w MDK w Pile zaprezentowali się uczniowie obu placówek. Występy rozpoczęły uczennice ze SP w Kaczorach. Uczestnicy zaśpiewali kilka piosenek, które dopełniły przemówienia autorek innowacji. Oprócz tego dzieci recytowały wiersz, Herberta pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”. Podczas jednej z piosenek uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Wszystkich uczestników spotkania najbardziej zintegrowała wspólna zabawa w „ puszczanie samolotów”. Kolejnym ciekawym momentem spotkania była zaimprowizowana lekcja na temat ,, Co jeden mały listek może dać drugiemu, gdy wokół wieje zimny wiatr”. Uczestników oraz gości poproszono o wyrażenie swojej opinii o tym, co dzisiaj zobaczyli i usłyszeli na temat innowacji.

 

Uczestnicy innowacji wyrażali pozytywne opinie na temat wspólnych zajęć i spotkań. Oto niektóre z nich: 

-Najbardziej podobała mi się współpraca. Wszyscy chętnie sobie pomagali.

-Zyskałem przyjaciół.

-Miałam podczas zajęć świetny humor.

-Nauczyłam się inaczej patrzeć na swoje problemy.

-Lubię aktywnie i wesoło spędzać czas, a na tych zajęciach tak było.

-Razem przyjemniej robi się różne rzeczy.

-Wszystko mi się podobało ,bo po prostu było ciekawie.

-Zrozumiałem jakie trudności stoją przed innymi i że powinienem więcej od siebie dawać.

-Różne formy sztuki, z którymi się zetknęłam ubarwiły moje życie.

- Dzięki zajęciom rozwinąłem wyobraźnię.

-W Kalinie odgrywaliśmy scenki dotyczące życia drzew. Bardzo mi się to podobało. W szkole natomiast wraz z kolegami stworzyliśmy przedstawienie „ Akcja ratunkowa”. W spektaklu zagrały wykonane przez nas marionetki. Dobrze by było, gdyby te zajęcia mogły być kontynuowane.

-Robienie kanapek i wspólna lekcja podczas której czytaliśmy opowiadanie o liściach na długo zostaną w mojej pamięci. Było naprawdę sympatycznie. Dowiedziałem się, jak można sprawić innym radość.


 

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć do dalszych działań. Kolejnymi osobami wyrażającymi swoje opinie byli goście. Podczas swoich wystąpień gratulowali wspaniałych, nowatorskich pomysłów. Życzyli by integracja pomiędzy uczestnikami była kontynuowana.

Na zakończenie rozdano podziękowania następującym osobom, które współpracowały przy realizacji innowacji:

Pan Krzysztof Gromaczkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory

Pani Katarzyna Cuper Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kaczorach

Pani Maria Forecka pedagog SP w Kaczorach

Pan Radosław Noska redaktor strony www.naszekaczory.pl

Pan Zbigniew Sabik dyrektor MDK w Pile

Pani Wiesława Kończak dyrektor SP w Kaczorach

Pani Małgorzata Pakuła dyrektor ZSS w Rzadkowie

Oprócz tego wszyscy uczestnicy innowacji otrzymali biuletyn wydany przez Nadleśnictwo Kaczory, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Biuletyn w formacie PDF można pobrać KLIKNIJ TU.

Na tym spotkanie zostało zakończone.