STATUT

 Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,

Szkoły Podstawowej Specjalnej,

Gimnazjum Specjalnego,

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Tekst jednolity

 

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU:

 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U.

z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

oraz rozporządzenia wykonawcze.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

21 maja 2010 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie jest zespołem publicznych szkół, kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Zespół tworzy Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 2. Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie jest Powiat Pilski, który sprawuje opiekę organizacyjno - finansową. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile.

 3. Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie działa na mocy: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 252z późniejszymi zmianami), uchwał Rady Powiatu w Pile oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Zespół używa nazwy: „ Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie”, z zastrzeżeniem ustępu 3.

 2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: ZSS w Rzadkowie.

 3. Nazwa szkoły jest umieszczona na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi się opatruje świadectwo i legitymację szkolną nie zawiera określenia „specjalna”.

 

§ 3

 1. Uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy są dzieci i młodzież posiadająca ważne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie kwalifikujące do danego typu szkoły wydane przez organ prowadzący.

 2. Indywidualnym nauczaniem mogą być objęci uczniowie, w stosunku do których poradnia psychologiczno – pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia.

 3. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat, w dwóch etapach: kl. I – III i kl. IV – VI; w gimnazjum 3 lata; w szkole przysposabiającej do pracy 3 lata. Dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu nauki na każdym etapie


 Rozdział II - Cele i zadania Zespołu Szkół Specjalnych

 § 4

Celem działalności Zespołu Szkół Specjalnych jest:

 1. kształcenie i wychowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do życia w integracji ze społeczeństwem;

 2. zapewnienie warunków do rozwoju intelektualnego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod i form;

 3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

 4. kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, przekazywania wiedzy o regionie, problemach kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

 5. kształcenie u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby lepiej przygotować ich do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

 

§ 5

 1. Zadania realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych:

- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,

- rozwijanie takich cech jak: godność, samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, wytrwałość i obowiązkowość,

- kształcenie umiejętności współżycia w grupie,

- rozwijanie umiejętności samokontroli, samooceny,

- poznanie i stosowanie przez uczniów zasad higieny osobistej i troski o własne zdrowie,

- współuczestniczenie w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, szczególnie w życiu kulturalnym i sportowym,

           - dążenie do pełnego rozwoju osobistego każdego ucznia, aby potrafił żyć z innymi i dla innych.

          2. Zespół Szkół Specjalnych organizuje naukę religii w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

         3. Założone cele i zadania są realizowane w głównej mierze poprzez:

- realizację opracowanych planów dydaktycznych zgodnych z podstawami programowymi, programów wychowawczych, profilaktycznych oraz ich ewaluację;

- organizację zajęć rewalidacyjnych wspomagających rozwój ucznia i korygujących jego zaburzenia;

- współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami;

- egzekwowanie przestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących w szkole;

- organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami oświatowymi;

- organizację wycieczek i wyjazdów – przedmiotowych, krajoznawczych;

- aktywną współpracę z rodzicami;

- tworzenie odpowiedniego klimatu wychowawczego szkoły i troska o jej bazę;

- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników szkoły;

- aktywny udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 § 6

W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i w oddziałach, w których znajdują się uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I – IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach zatrudnia się pomoc nauczyciela w klasach V i VI.

§ 7

 • Zespół Szkół Specjalnych organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, dydaktyczno –wyrównawcze i specjalistyczne ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla danego ucznia.

 • O objęciu ucznia zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, dydaktyczno –wyrównawczymi i specjalistycznymi decyduje dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej, protokołu kwalifikacyjnego oraz wniosków z obserwacji ucznia i po uzyskaniu zgody rodziców. Rodzaj zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, dydaktyczno –wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, którymi jest objęty uczeń wynika z zapisów orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

     § 8

Zespół Szkół Specjalnych współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez opiniowanie i wymianę informacji o uczniach szkoły,

§ 9

Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, opieki poprzez:

 1. wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 3. pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych;

 4. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych związanych ze środowiskiem szkolnym,

Stosuje się następujące formy współpracy:

  1. opracowanie zestawów ćwiczeń,

  2. porady, konsultacje, interwencje,

  3. warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych,

    4. spotkania z przedstawicielami różnych instytucji wspierających działania szkoły, m. in. służby zdrowia, opieki społecznej, itp.

 

 § 10

 Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

 Rozdział III - Kompetencje organów Zespołu Szkół Specjalnych

  § 11

Organami Zespołu Szkół Specjalnych są:

- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

  § 12

Dyrektor kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jest on kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 •  sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
 • realizowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym,
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,

 

§ 13

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności :
 •  zatwierdzanie planu pracy szkoły,
 •  zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • roczną organizację pracy Zespołu Szkół Specjalnych, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 •  projekt planu finansowego – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu Szkół Specjalnych lub jego zmian i uchwala go po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych.

 4. Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw Zespołu Szkół Specjalnych, a w szczególności inicjowania i współorganizowania działań zmierzających do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy szkoły.

 5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 6. Nauczyciele mają status funkcjonariusza publicznego.

 

§ 14

Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców/opiekunów prawnych uczniów wspiera działalność statutową Zespołu Szkół Specjalnych.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi Zespołu Szkół Specjalnych,
 •  inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy rodziców/opiekunów prawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych,
 • opiniowanie Statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
 • opiniowanie pracy nauczycieli i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego,
 • opiniowanie przedstawionego planu nadzoru pedagogicznego oraz wniosków wypływających ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki.

 Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców uchwalony przez zebranie przedstawicieli rodziców/opiekunów prawnych wszystkich klas.

 

 § 15

 1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

 2. Organy szkoły współdziałają ze sobą realizując zamierzenia dydaktyczne, wychowawczo – profilaktyczne, opiekuńcze zawarte w celach i zadaniach Zespołu Szkół Specjalnych. Wszelkie zaistniałe spory między nimi rozwiązywane będą w negocjacjach, spotkaniach, dyskusjach w celu ustaleń satysfakcjonujących zainteresowane strony.

 

Rozdział IV - Organizacja szkoły

 § 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział.

 2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi od 6 do 8.

 3. W przypadku gdy, u co najmniej jednego z uczniów w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale określoną w punkcie 2 można obniżyć o 2.

 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 2 i 3.

 5. W Zespole Szkół Specjalnych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 7. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze trwają 60 minut.

 8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

Rozdział V - Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w Zespole Szkół Specjalnych

 § 17

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówki dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego wyznaczonych.

 5. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców/opiekunów prawnych. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Dyrektor szkoły mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów decyduje każdorazowo o ilości opiekunów podczas organizowanych wycieczek. Szczegółowe zasady określa Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych.

 6. W celu dbania o bezpieczeństwo szkoła współpracuje m.in. z Policją organizując spotkania, pogadanki.

 

Rozdział VI - Zakres zadań dla nauczycieli oraz innych pracowników

 § 18

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów.

 3. Do zadań nauczycieli należy:

- realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania i oceniania oraz programu wychowawczego szkoły; przestrzega statutu szkoły i obowiązujących regulaminów szkoły,

- wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań,

- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji

zawodowych,

- systematyczne, obiektywne i jawne ocenianie pracy uczniów,

- systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

- czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień

i uchwał,

- współpraca z rodzicami, mająca na celu wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów,

- współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie

z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

- kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne

- dbanie o klasy i pracownie, ich estetyczny wygląd, wzbogacanie w pomoce dydaktyczne,

- punktualnie rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

- usprawiedliwianie własnych nieobecności w szkole, zawiadamianie dyrektora

szkoły nieobecności w danym dniu do godz. 8.30,

- nauczyciel obecny jest w szkole przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć,

- zapewnianie uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,

- zamykanie sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach,

- w dniach uroczystości i imprez szkolnych wychowawcy klas mający

uczniów dojeżdżających zapewniają opiekę do chwili odjazdów dzieci do domu,

- bezzwłocznie zgłaszanie dyrektorowi szkoły informację o zauważonych

zagrożeniach,

- rygorystyczne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły

i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

- zawiadamianie rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

- systematycznie przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych w czasie

wolnym od w/w zajęć; w ramach 40 godz. tygodniowego wymiaru zajęć,

- nie wychodzenie z izby lekcyjnej bez uzasadnionej potrzeby w czasie trwania

zajęć dydaktycznych,

- przestrzeganie zasad etyki moralnej, tajemnicy służbowej, dbałość o godność

zawodu,

- dbałość o dobry klimat w szkole, nie popadanie w konflikty z gronem pedagogicznym.

 

 § 19

 1. Oddziałem uczniów opiekuje się wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 2. Nauczyciel – wychowawca wybiera spośród innych nauczycieli i po uzyskaniu zgody wybranego nauczyciela, drugiego wychowawcę, który podczas jego nieobecności sprawuje opiekę nad klasą.

 3. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy:

 • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek mających na celu wspomaganie procesu wychowawczego,
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi różnych form życia klasowego, które rozwijają kompetencje społeczne uczniów i integrują zespół,
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi działań wychowawczych i edukacyjnych oraz ich koordynowanie,
 • informowanie rodziców/opiekunów prawnych o postępach dydaktycznych oraz zachowaniu uczniów, w szczególności informowanie osobiste na spotkaniach lub pisemnie rodziców/prawnych opiekunów o grożących ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną,
 • współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego,
 • dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładania sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 20

 1. W Zespole Szkół Specjalnych organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 •  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli,
 • organizowanie, prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 •  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • udział w pracach związanych z budowaniem i realizacją Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły,
 • upowszechnianie wiedzy psychologicznej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych.

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 § 21

Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 • współdziałanie z nauczycielem podczas prowadzenia przez niego zajęć,
 • pomoc podczas wykonywania przez uczniów zadań ( ćwiczeń),
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych, przerw między zajęciami,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez nauczyciela.§ 22

 Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu Szkół, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i sprawności technicznej urządzeń, które zapewnia bezpieczeństwo. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

Rozdział VII – Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół  Specjalnych oraz ich prawa                                                       i obowiązki

 § 23

 1. Uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposabiającej do pracy przyjmuje się na podstawie skierowania właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Starosty, wydanego w oparciu o aktualne, bądź ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wniosek rodziców, prawnych opiekunów.

 2. Dyrektor wyraża zgodę na przyjęcie ucznia, jeżeli w danej klasie są wolne miejsca (zgodnie z ustaloną liczebnością oddziału).

 

§ 24

Uczeń ma prawo do:

 1. rzetelnej informacji o:

- wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania danego przedmiotu, kryteriach oceniania,

- postępach, trudnościach w uczeniu się na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,

- zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, imprezach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje ze szkołą związane, (plany zajęć, terminy imprez),

- decyzjach podejmowanych przez szkołę w jego sprawach i skutkach tych decyzji (kary, nagrody).

2. uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności

w nabywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych,

3. zdobywania wiedzy z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd,

4. swobody wyrażania myśli, poglądów, opinii na temat programów, metod nauczania stosowanych w szkole, spraw ważnych w jego życiu osobistym, życiu szkoły, klasy,

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania nie za leżnie od wyznawanej religii, światopoglądu,

6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych

kryteriów zgodnych z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,

7. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych,

rozrywkowych, sportowych na terenie szkoły,

8. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

 

W przypadku naruszenia praw ucznia może on lub jego rodzice / opiekunowie prawni złożyć skargę w tej sprawie do dyrektora szkoły.

 

 § 25

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczać na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do nich i właściwie zachowywać w czasie ich trwania.

 2. usprawiedliwiać wszelkie nieobecności w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły, każde usprawiedliwienie musi zostać dostarczone w formie pisanej (dokument) do wychowawcy klasy;

 3. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na zajęcia, nie spóźniać się,

 4. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 5. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

 6. życzliwie traktować koleżanki i kolegów,

 7. chronić własne zdrowie i życie, przestrzegać zasad higieny osobistej,

 8. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym przez ucznia materialnie odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni),

 9. przestrzegać obowiązujących przepisów i regulaminów,

 10. godnie reprezentować szkołę,

 

§ 26

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienie:

 1. ustną pochwałę nauczyciela na forum klasy, szkoły,

 2. pochwałę dyrektora na forum szkoły,

 3. dyplom na koniec roku szkolnego,

 4. list pochwalny skierowany do rodziców,

 5. nagrodę rzeczową.

 

§ 27

 

Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

 1. wpisanie uwagi do zeszytu klasowego uwag,

 2. pisemne powiadomienie rodziców lub wezwanie ich do szkoły,

 3. indywidualna dyscyplinująca rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym,

 4. dyscyplinująca rozmowa z dyrektorem,

 

§ 28

Tryb odwoływania się od kary:

Uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo odwołania się od nałożonej kary. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie trzech dni od ustalenia kary na ręce Dyrektora Zespołu.

Odwołanie rozpatruje Dyrektor i wychowawca. Jeżeli uczeń lub jego rodzice opiekunowie prawni uważają, że kara jest niezgodna z wymogami formalnymi mogą złożyć odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 29

 1. Wniosek Dyrektora, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 2. przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca oddziału powiadamia rodziców ( opiekunów prawnych).

 

§ 30

 1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem, między uczniem a uczniem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą odwołać się do innego organu szkoły ( Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców). W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły zainteresowane strony mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia w przypadku, gdy nie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, a zastosowane wobec niego środki zaradcze nie przyniosły skutku. Decyduje o tym Rada Pedagogiczna.

 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

 1. Zespół Szkół Specjalnych używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

 2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu zawierają nazwę zespołu szkół.

 3. Zespół Szkół Specjalnych może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.