PROTOKÓŁ Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZK. 2014/2015

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH,

W RZADKOWIE

W roku szkolnym 2014/2015 w szkole została przeprowadzona ewaluacja, której celem było zbadanie stopnia realizacji w placówce Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

Chcieliśmy odpowiedzieć sobie na pytania:

- Jaki wymiar mają zajęcia rew.-wych. w arkuszu organizacyjnym placówki? Czy odpowiada to wskazaniom w Rozporządzeniu?
- Ile lat mają poszczególni uczniowie zespołów rew.-wych? Czy zgadza się to z wiekiem określonym przez Rozporządzenie?
- Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele zespołów rew.-wych.? Czy są one zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji?
- Czy w placówce zatrudniony jest personel pomocniczy w odpowiedniej ilości?
- Co obejmują zajęcia rew.-wych. prowadzone w placówce? Czy realizowanych jest 7 punktów Rozporządzenia?
- Jakiego rodzaju orzeczenia posiadają uczniowie zespołów rew.-wych.? Przez kogo są one wydane?
- Ilu uczniów liczą zespoły rew.-wych.?
- Jak dokumentowane są zajęcia przeprowadzane w zespołach rew.-wych?
- Gdzie nauczyciel prowadzący zajęcia rew.-wych. zamieszcza uwagi dotyczące funkcjonowania każdego ucznia?
- Czy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zawierają wszystkie punkty (3) opisane w Rozporzadzeniu?
- Z jakimi specjalistami konsultowane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne?
- Jakie informacje zawierają zeszyty informacji? W ilu procentach są one zgodne ze wskazaniami Rozporzadzenia?
- Jaki wymiar mają indywidualne zajęcia rew.-wych. w arkuszu organizacyjnym placówki? Czy jest on zgodny z wymiarem podanym w Rozporządzeniu?
- Ile lat mają uczniowie indywidualnych zajęć rew.-wych? Czy jest to zgodne z Rozporzadzeniem?
- Jakie kwalifikacje mają nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rew.-wych.? Czy są one zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji?
- Co obejmują indywidualne zajęcia rew.-wych. prowadzone w placówce? Czy realizowanych jest 7 punktów Rozporządzenia?
- Jakiego rodzaju orzeczenia posiadają uczniowie indywidualnych zajęć rew.-wych? Przez kogo są one wydane?
- Jakie dokumenty wchodzą w skład całej dokumentacji indywidualnych zajęć rew.-wych?
- Co zawierają Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne? Czy zakładają realizację wszystkich 7 pkt?
- Co zawierają zeszyty obserwacji? Czy ich zawartość pokrywa się z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu?
- Jak dokumentowane są przeprowadzone zajęcia?


Uznaliśmy, że zadowalające dla nas będzie, jeśli proces ewaluacyjny wykaże, że:


- Zajęcia rew.-wych. są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym placówki przynajmniej w 80%.
- Uczniowie zespołów rew.-wych. są w odpowiednim wieku przynajmniej w 80%.
- Nauczyciele zespołów rew.-wych. mają  odpowiednie kwalifikacje przynajmniej w 80%.
- Opiekę w czasie zajęć rew.-wych. sprawuje pomoc nauczyciela.
- Zajęcia obejmują punkty (7) wskazane w Rozporządzeniu przynajmniej w 80%.
- Uczniowie zespołów rew.-wych. mają odpowiednie orzeczenia przynajmniej w 80%.
- Ilość uczniów w zespole rew.wych. odpowiada liczbie wskazanej w Rozporządzeniu przynajmniej w 80%.
- Dla każdego zespołu rew.-wych. prowadzony jest dziennik zajęć rew.-wych.
- Dla każdego uczestnika zajęć prowadzony jest odrębnie zeszyt obserwacji.
- Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia zawierają wskazania zawarte w Rozporządzeniu przynajmniej w 80%.
- Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia są opracowywane we współpracy z psychologiem przynajmniej w 80%.
- Zeszyty obserwacji zawierają informacje wskazane w Rozporzadzeniu (13 pkt) przynajmniej w 80%.
- Indywidualne zajęcia rew.-wych. są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym placówki.
- Uczniowie indywidualnych zajęć rew.-wych. są w odpowiednim wieku.
- Nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rew.-wych. mają odpowiednie kwalifikacje przynajmniej w 80%.
- Indywidualne zajęcia rew.-wych. obejmują punkty (7) wskazane w Rozporządzeniu przynajmniej w 80%.
- Wszyscy uczniowie indywidualnych zajęć rew.-wych. mają odpowiednie orzeczenia.
- Dokumentacja indywidualnych zajęć rew.-wych. jest zgodna z Rozporządzeniem przynajmniej w 80%.
- Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne uczniów objętych Indywidualnym Nauczaniem zawierają wskazania Rozporządzenia przynajmniej w 80%.
- Zeszyty obserwacji zawierają punkty wyznaczone przez Rozporządzenie przynajmniej w 80%.
- Dla każdego ucznia prowadzony jest dziennik indywidualnych zajęć rew.-wych.


1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym.
Na podstawie analizy arkusza organizacyjnego placówki, stwierdzono, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są w wymiarze 20 godzin zegarowych tygodniowo, po 4 godziny zegarowe dziennie.
Rozporządzenie określa, że minimalny wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie. Analiza arkusza organizacyjnego wskazuje, że odpowiada to zapisom rozporządzenia.


2. Uczniowie zespołów rewalidacyjni-wychowawczych są w odpowiednim wieku.
Na podstawie analizy orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stwierdzono:

Lp.

Inicjały uczniów

Rok urodzenia

Wiek

1.

D.S.

1993

22

2.

K.K.

1993

22

3.

T.R.

1997

19

4.

E.K.

2001

14

5.

J.W.

2002

13

6.

D.N.

2006

9

Rozporządzenie określa, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym  dzieci kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym., w którym kończą 25 lat. Tym samym uczniowie spełniają kryterium wieku określone w rozporządzeniu.


3.Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mają odpowiednie kwalifikacje.
Na podstawie akt personalnych stwierdzono, że nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych posiadają następujące kwalifikacje:

Identyfikacja nauczyciela

Kwalifikacje zawodowe nauczyciela

Nauczyciel 1

Studia I stopnia: pedagogika (wieloprofilowe usprawnianie). Studia II stopnia: pedagogika terapeutyczna. Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Nauczyciel 2

Studia I stopnia: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia II stopnia: pedagogika. Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika. Kurs kwalifikacyjny: tyflopedagogika. Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty dziecka z autyzmaem.

W wyniku analizy oświadczeń  nauczycieli w sprawie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz rozporządzenia dotyczącego szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, stwierdzono, że nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych spełniają wymogi rozporządzenia.


4. Opiekę w czasie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sprawuje pomoc nauczyciela.
Rozporządzenie wskazuje, że opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela. W placówce funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, do każdego z zespołów została zatrudniona pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu. Pomoce nauczyciela pracują 5 dni w tygodniu  po 4 godziny dziennie, rozpoczynając i kończąc pracę w wymiarze godzin pracy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Tym samym spełnione zostały wymagania określone rozporządzeniem.


5. Zajęcia obejmują wszystkie punkty (7) wskazane w Rozporządzeniu.
Analiza IPET opracowanych przez nauczycieli zespołów rew. wych. potwierdza realizację następujących treści nauczania:
1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć,
2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym możliwościom uczestników zajęć,
3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej,
4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
5. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników zajęć oraz przejawianej przez nich aktywności.
Realizowanych jest 7 punktów Rozporządzenia MEN.


6. Uczniowie zespołów rew.-wych. mają odpowiednie orzeczenia.
Przeprowadzona analiza orzeczeń potwierdza, że wszyscy uczestnicy zajęć mają odpowiednie orzeczenia. Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenia o potrzebie zajęć rew. wych. zespołowych. Orzeczenia pięciu uczniów wydane są przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pile. W przypadku jednego ucznia orzeczenie zostało wydane przez Zespół Orzekający przy Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile.


7.Ilość uczniów w zespole rew.wych. odpowiada liczbie wskazanej w Rozporządzeniu
Analiza raportów SIO potwierdza, że liczba uczestników zajęć rew. wych. odpowiada liczbie wskazanej w Rozporządzeniu. W szkole funkcjonują dwa zespoły rew. wych. Do każdego z nich uczęszcza 3 uczniów.


8.Dla każdego zespołu rew.-wych. prowadzony jest dziennik zajęć rew.-wych.
Po analizie dokumentów stwierdzono, że dla każdego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego prowadzony jest dziennik zajęć.


9. Dla każdego uczestnika zajęć prowadzony jest odrębnie zeszyt obserwacji.
Po analizie dokumentów stwierdzono, że dla każdego uczestnika zajęć prowadzony jest odrębny zeszyt obserwacji.


10. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia zawierają wskazania zawarte w Rozporządzeniu
Po analizie dokumentów stwierdzono, ze Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia zawierają wszystkie wskazania zawarte w Rozporządzeniu.


11. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia są opracowywane we współpracy z psychologiem.
Analiza dokumentów wykazała ,że pod każdym IPET podpisuje się psycholog, co oznacza, że indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne każdego ucznia są opracowywane we współpracy z psychologiem.


12. Zeszyty obserwacji zawierają wszystkie informacje wskazane w Rozporzadzeniu (13 pkt).
Po analizie dokumentów stwierdzono, że zeszyty informacji zawierają informacje wskazane w Rozporządzeniu (13 pkt). W 100 % są one zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia.


13. Indywidualne zajęcia rew.-wych. są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym placówki.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w arkuszu organizacyjnym placówki mają wymiar 10 godzin tygodniowo, co jest zgodne z § 10. 1.


14. Uczniowie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych są w odpowiednim wieku.
Uczniowie indywidualnych rewalidacyjno – wychowawczych mają 24 lata, co jest zgodne z § 1. 2.


15. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze mają odpowiednie kwalifikacje.
Nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze mają następujące kwalifikacje:
Studia wyższe:
- Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
- Fizjoterapia
Studia podyplomowe:
- Logopedia
- Oligofrenopedagogika
Kursy kwalifikacyjne:
- Oligofrenopedagogika
-Kurs pedagogiczny
Jest to zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji.


16.Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują wszystkie punkty (7) wskazane w Rozporządzeniu?
Po analizie dokumentów stwierdzono, że zajęcia obejmują:
a) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb
i możliwości uczestnika zajęć;
i możliwości uczestnika zajęć;
b) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom
c) uczestnika zajęć;
d) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego
e) ciała i orientacji przestrzennej;
f) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności
w podstawowych sferach życia;
w podstawowych sferach życia;
g) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim
h) zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
i) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
j) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości
i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
Realizowanych jest siedem punktów Rozporządzenia.


17.Wszyscy uczniowie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych mają odpowiednie orzeczenia.
- orzeczenie nr 44/10  o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych indywidualnych; wydane przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.


18.Dokumentacja indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest zgodna z Rozporządzeniem.
W skład całej dokumentacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wchodzą:
- dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- zeszyt obserwacji,
- indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
-
19.Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zawierają wskazania Rozporządzenia.
Po analizie dokumentów stwierdza się, ze programy zawierają wskazania zgodnie z § 8 Rozporządzenia. Zakładają realizację wszystkich 7 punktów.


20.Zeszyty obserwacji zawierają wszystkie punkty wyznaczone przez Rozporządzenie?
Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
a) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
b) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);
c) podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);
d) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
e) współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
f) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
g) dominującego nastroju i emocji;
h) gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
i) umiejętności w zakresie samoobsługi;
j) udziału w czynnościach porządkowych;
k) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na
l) zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);
m) sposobów komunikowania się;
n) innych istotnych zachowań.
Ich zawartość pokrywa się z wymaganiami zawartymi w § 12. 3. Rozporządzenia.


21.Dla każdego ucznia prowadzony jest dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Przeprowadzane zajęcia odnotowywane są w indywidualnym dzienniku szkolnym.


Wnioski końcowe:
Po przeprowadzeniu działań ewaluacyjnych stwierdza się, że:
- Warunki organizacji zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są prawidłowe, w 100% odpowiadają zapisom Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Nie są wymagane żadne zmiany.
-  Dokumentacja zespołowych zajęć rew.-wych. jest zgodna z Rozporządzeniem w 100%. Nie są wymagane żadne zmiany.
- Warunki organizacji indywidualnych zajęć rew.-wych. oraz sposób ich dokumentacji  pokrywa się w pełni z zapisami Rozporządzenia. Nie są wymagane żadne zmiany.